Viola, Ming Jiang Zhu

Ming Jiang Zhu
16 inch model
European Tonewood Series
$5,850